WELKOM    BEDRIJFSPROFIEL    DIENSTEN    ERVARINGEN    OFFERTE AANVRAAG    FOTOGALERIJ    GRAFFITI    CONTACT
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden particulieren

Deze Algemene Consumentenvoorwaarden voor het Afbouwbedrijf (stukadoorsen
afbouwbedrijven, vloeren- en terrazzobedrijven en plafond- en wandmontagebedrijven)
in Nederland, gerepresenteerd door de Nederlandse Ondernemersvereniging
voor Afbouwbedrijven (NOA), zijn tot stand gekomen in overleg met de
Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de SER Coördinatiegroep
Zelfreguleringsoverleg en treden in werking per 1 januari 2007. Ze zijn
aangepast per 1 april 2013 en 1 januari 2014. Deze voorwaarden zijn door NOA
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30171023.
ARTIKEL 1 - Definities
ARTIKEL 2 - Werkingssfeer
ARTIKEL 3 - Aanbod
ARTIKEL 4 - Totstandkoming van de overeenkomst
ARTIKEL 5 - Verplichtingen van de ondernemer
ARTIKEL 6 - Verplichtingen van de consument
ARTIKEL 7 - Meer- en minderwerk
ARTIKEL 8 - Overmacht
ARTIKEL 9 - Oplevering
ARTIKEL 10 - Betaling in termijnen
ARTIKEL 11 - De eindafrekening
ARTIKEL 12 - Niet-tijdige betaling
ARTIKEL 13 - Niet-nakoming van de overeenkomst
ARTIKEL 14 - Eigendom van tekeningen, ontwerpen e.d.
ARTIKEL 15 - Garantie
ARTIKEL 16 - Geschillenregeling
ARTIKEL 17 - Branchegarantie nakoming bindende adviezen
ARTIKEL 18 - Wijziging algemene voorwaarden
ARTIKEL 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of
bedrijf.
Ondernemer: natuurlijk of rechtspersoon, lid van NOA, die bedrijfsmatig offertes
uitbrengt en die stukadoors- en/of afbouw-, vloeren- en/of terrazzo,
en/of plafond- en wandmontagewerkzaamheden uitvoert en daartoe
te verwerken producten levert.
Werk: het totaal van de tussen de consument en de ondernemer overeengekomen
werkzaamheden en daarbij door de ondernemer geleverde
materialen.
NOA: Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven.
ARTIKEL 2 - Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen
ondernemer en consument.
ARTIKEL 3 - Aanbod
1. Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende
omstandigheden dit onmogelijk maken.
2. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende
30 dagen na ontvangst.
3. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de
te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling
van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
4. Het aanbod vermeldt zo precies mogelijk het tijdstip of tijdvak waarop met het
werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk
en een vaste dan wel vermoedelijke datum van oplevering.
5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode
die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd:
aanneemsom of regie.
a) Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag
overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht;
b) Bij de prijsvormingsmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige
opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde
materialen). De ondernemer geeft op verzoek van de consument een
indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een
richtprijs, tenzij dat in de gegeven omstandigheden naar het oordeel van de
ondernemer in redelijkheid niet mogelijk is.
6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
7. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
ARTIKEL 4 - Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument,
bij voorkeur schriftelijk of elektronisch.
ARTIKEL 5 - Verplichtingen van de ondernemer
1. De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de
overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale
werktijden, tenzij anders overeengekomen.
2. De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing
zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van
de uitvoering van het werk.
3. De ondernemer is verplicht de consument te wijzen op:
- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op
een ondeugdelijke ondergrond;
- onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
- gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de
consument ter beschikking zijn gesteld;
Eén en ander tenzij de ondernemer deze gebreken of onjuistheden niet kende
of redelijkerwijze niet behoorde te kennen.
4. De ondernemer is aansprakelijk voor de schade, tenzij deze hem niet is toe te
rekenen.
5. De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door terzake
deskundige personen.
6. De ondernemer vrijwaart de consument tegen aanspraken van derden tot
vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is
toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde
handelingen van de ondernemer zelf dan wel zijn ondergeschikten of andere
door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.
ARTIKEL 6 - Verplichtingen van de consument
1. De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.
2. De consument zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de
voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor
het werk te verschaffen gegevens.
3. De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden
ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De
kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.
4. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden
en/of leveringen die niet tot het werk van de ondernemer behoren zodanig
en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen
vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de consument
de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden,
als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee
verband houdende schade en kosten aan de ondernemer te vergoeden indien
deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.
6. Indien de consument een beroep doet op de garantiebepalingen van artikel 15 van
deze voorwaarden moet de ondernemer voor het kunnen bepalen van mogelijke
aansprakelijkheid in de gelegenheid worden gesteld tot het zonodig verrichten van
destructief onderzoek op de voor de consument minst bezwarende wijze.
7. De consument dient gebreken aan het werk binnen bekwame tijd nadat hij deze
heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken bij voorkeur schriftelijk
aan de ondernemer te melden.
8. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
- onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
- gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking
zijn gesteld.
Dit doet niet af aan de plicht van de ondernemer om de consument te waarschuwen
op grond van artikel 5 lid 3.
ARTIKEL 7 - Meer- en minderwerk
1. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom in de zin van artikel 3 lid 5 kan de
consument nadat de overeenkomst is gesloten, in overeenstemming met de
prijsvormingsmethode zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten
meer- of minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende
verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de prijs van het werk.
2. Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van
het werk wordt behoudens in spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk
of elektronisch overeengekomen.
ARTIKEL 8 - Overmacht
1. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen tijdelijk onmogelijk, dan
is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
2. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen blijvend onmogelijk door
een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd
de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan
de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.
ARTIKEL 9 - Oplevering
1. Bij overschrijding van de opleveringsdatum dan wel het afgesproken tijdstip of
tijdvak is de ondernemer verplicht de hierdoor geleden aantoonbare schade te
vergoeden, tenzij de overschrijding hem niet kan worden toegerekend.
2. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft meegedeeld
dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.
3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
- wanneer uiterlijk 14 werkdagen zijn verstreken nadat de consument van de ondernemer
bij aangetekende brief de mededeling heeft ontvangen dat het werk
voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;
- wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik
neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming van een gedeelte van
het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan in gebruikneming
verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.
ARTIKEL 10 - Betaling in termijnen
Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid
met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval plaats te vinden
uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening.
ARTIKEL 11 - De eindafrekening
1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de ondernemer bij de consument
de eindafrekening in.
2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden,
uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen
meer- en/of minderwerk.
3. In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van de gebruikte materialen
en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de
overige kosten. Indien van toepassing wordt verder een specificatie van meeren/
of minderwerk opgenomen.
ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN VOOR HET
AFBOUWBEDRIJF IN NEDERLAND
4. De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover het werk
is uitgevoerd voor een aanneemsom, behoudens opgedragen meer- en/of minderwerk.
5. Indien de ondernemer bij de prijsvormingsmethode regie een richtprijs afgeeft,
mag deze richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens
meerwerk met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. De reden van een
eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te
blijken.
6. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen drie weken na ontvangst van
de rekening.
ARTIKEL 12 - Niet-tijdige betaling
1. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken
van de betalingsdatum. Doet de consument dat niet, dan zendt de ondernemer
na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument
de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering
het openstaande bedrag alsnog te betalen.
2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is
de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van
verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
3. Door de ondernemer te maken buitengerechtelijke kosten om betaling van een
schuld af te dwingen, kunnen aan de consument in rekening worden gebracht.
De hoogte van deze buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan
wettelijke grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.
4. Indien de consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 10
in gebreke blijft, is de ondernemer gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij
de consument schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd tot betaling over
te gaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de ondernemer op
vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.
5. De ondernemer blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de consument
aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
6. Indien de ondernemer een aan de consument verschuldigde betaling of schadevergoeding
niet tijdig betaalt, is hij in verzuim. Indien de ondernemer na daartoe
door de consument te zijn gemaand niet alsnog binnen 10 dagen betaalt, is de
consument gerechtigd te handelen overeenkomstig de leden 2 en 3 van dit artikel.
ARTIKEL 13 - Niet-nakoming van de overeenkomst
1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag
de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten.
Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts
toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij
bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar
geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
ARTIKEL 14 - Eigendom van tekeningen, ontwerpen e.d.
1. De door of vanwege de ondernemer verstrekte ontwerpen,
afbeeldingen,
omschrijvingen,
tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. waarvan de
ondernemer zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom.
2. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen,
tekeningen,
modellen e.d. gevestigde rechten
(auteursrechten, modelrechten e.d.) worden
voorbehouden
en dienen te worden geëerbiedigd.
ARTIKEL 15 - Garantie
Garantiebepalingen Stukadoors- en Afbouwbedrijven
De ondernemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering
gedurende de hierna te noemen perioden kosteloos zullen worden verholpen,
tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk. Ondernemer
en consument kunnen ten nadele van de consument afwijken van de hieronder
vermelde garantieregelingen. De ondernemer kan slechts een beroep doen op
deze afwijking als:
- de ondernemer dit voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst met de
consument heeft afgesproken en;
- deze afspraak schriftelijk of elektronisch is vastgelegd.
De bewijslast voor het bestaan van deze afspraak ligt bij de ondernemer. Het
voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor
eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.
Deze aansprakelijkheid kan zich uitstrekken tot de na de hieronder genoemde of
onderling afgesproken garantieperioden.
Garantie Stukadoorswerk Buiten
1. De ondernemer garandeert dat het aangebrachte stukadoorswerk:
a) op voldoende wijze aan de ondergrond gehecht zal blijven;
b) niet zal scheuren in de pleisterlaag, tenzij dit wordt veroorzaakt door de werking
van de ondergrond, en alleen voorzover die werking redelijkerwijs door
de ondernemer niet kon worden voorzien.
2. De garantie wordt gegeven voor een duur van drie jaar.
Garantie Stukadoorswerk Binnen
1. De ondernemer garandeert dat het aangebrachte stukadoorswerk:
a) op voldoende wijze aan de ondergrond gehecht zal blijven;
b) niet zal scheuren in de pleisterlaag, tenzij dit wordt veroorzaakt door de werking
van de ondergrond, en alleen voorzover die werking redelijkerwijs door
de ondernemer niet kon worden voorzien.
2. De garantie wordt gegeven voor een duur van vijf jaar.
Garantiebepalingen Vloeren- en Terrazzobedrijven
1. De ondernemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering
gedurende de hierna te noemen perioden kosteloos zullen worden verholpen,
tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk:
- bij terrazzowerk drie jaar;
- bij kunststofvloerafwerking vijf jaar.
2. De garantietermijnen zoals genoemd in lid 1 gelden tenzij de ondernemer en de
consument een langere termijn overeenkomen.
3. Kleine onvolkomenheden die geen afbreuk doen aan de bruikbaarheid, de kwaliteit,
de duurzaamheid, het uiterlijk en het aanzien van het geleverde werk,
vallen buiten de garantie.
4. Indien de ondernemer uiterlijk bij het totstandkomen van de overeenkomst
schriftelijke onderhoudsvoorschriften heeft verstrekt aan de consument, vervalt
de garantie ten aanzien van gebreken die zijn veroorzaakt door het niet conform
de voorschriften onderhouden en/of behandelen van het werk. De bewijslast
rust op de ondernemer.
5. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden
aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.
Garantiebepalingen Plafond- en Wandmontagebedrijven
De ondernemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering gedurende
een periode van vijf jaar kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij
aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk. Het voorgaande
laat
onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden
voor eventuele gebreken
in het werk aansprakelijk
kan blijven op grond van de wet.
Garantie Plafonds
De ondernemer garandeert dat het aangebrachte plafond duurzaam opgehangen
wordt aan de bovenliggende constructie.
Garantie Wanden
De ondernemer garandeert dat de wanden voldoen aan het bouwbesluit voor wat
betreft geluidsisolatie, brandwerendheid en stabiliteit. Vervuiling door rook etc.,
alsmede eventuele verkleuring door bijvoorbeeld UV-straling is van garantie uitgesloten.
ARTIKEL 16 - Geschillenregeling
1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of
uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te
leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als
door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie
Afbouw, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,
indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie
maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden
gemaakt.
4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie,
is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit
wil doen, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of
hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij
zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij
de rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met in achtneming van de bepalingen
van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie
wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie
geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van
een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is
bevoegd van geschillen kennis te nemen.
ARTIKEL 17 - Branchegarantie nakoming bindende adviezen
1. NOA staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de commissie
door haar leden, tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na
de verzending daarvan ter vernietiging aan de rechter voorlegt. Deze garantstelling
herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand
is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk
of elektronisch beroep doet bij NOA, Postbus 310, 3900 AH Veenendaal,
info@noa.nl.
3. NOA verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil ter zitting
door de Geschillencommissie is behandeld en een eindbeslissing is gewezen,
van één van de volgende situaties sprake is:
- aan het lid is surséance van betaling verleend of
- het lid is failliet verklaard of
- de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.
Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging
in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan NOA
aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.
4. De garantstelling door NOA is beperkt tot € 5.000,- per bindend advies. NOA
verstrekt deze garantstelling onder de voorwaarde dat de consument die op
deze garantie een beroep doet, zijn vordering op grond van het bindend advies
tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan NOA overdraagt (cedeert) gelijktijdig
met de honorering van zijn beroep op de nakomingsgarantie.
Voor het meerdere heeft NOA een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen
dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in
dat de consument wordt aangeboden zijn vordering voor het meerdere eveneens
aan NOA over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op
kosten van NOA de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de
consument of de consument wordt aangeboden dat NOA op naam van de consument
en op kosten van de NOA de (buiten)gerechtelijke incassoprocedure zal
voeren, één en ander ter keuze van NOA.
ARTIKEL 18 - Wijziging algemene voorwaarden
NOA zal deze voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond
en Vereniging Eigen Huis.

algemene voorwaarden zakelijk

Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Wij resp. onze: de opdrachtnemer;
1.2 De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die het werk
opdraagt;
1.3 Dag: een werkbare kalenderdag;
1.4 Werkdag: een kalenderdag tenzij deze valt op een algemene of ter
plaatse van het werk erkende of door de overheid dan wel bij of
krachtens de voor de opdrachtnemer geldende CAO voorgeschreven
rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije
dag;
Artikel 2 - Werkingssfeer
2.1 Wij zijn nimmer gebonden aan van onze voorwaarden afwijkende
voorwaarden, ook niet indien wij deze afwijkende voorwaarden niet
uitdrukkelijk ontkennen;
2.2 Een eventuele verwijzing door de opdrachtgever naar zijn voorwaarden
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 De opdrachtgever wordt door de enkele aanvang der werkzaamheden
door ons, geacht akkoord te gaan met de toepasselijkheid van
onze algemene voorwaarden;
2.4 Indien in enig geschil niettemin zou worden bepaald dat ook de voorwaarden
van de opdrachtgever toepasselijk zijn, prevaleren onze
voorwaarden bij strijdigheid van een of meer bepalingen;
2.5 Het in dit artikel bepaalde kan uitsluitend worden opzij gezet indien
wij na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk te kennen
geven dat de algemene voorwaarden van de opdrachtgever toepasselijk
zijn;
Artikel 3 - Offerte c.q. aanbieding
3.1 Elke offerte is één ondeelbaar geheel en is vrijblijvend, tenzij anders
wordt overeengekomen;
3.2 Het aanbod vermeldt indien mogelijk het tijdstip waarop met het werk
kan worden begonnen;
3.3 De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding
van ons aanbod door de opdrachtgever;
3.4 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk aan ons te worden
bevestigd resp. schriftelijk door ons te zijn aanvaard;
3.5 De overeenkomst wordt tevens geacht te zijn tot stand gekomen op
het tijdstip dat wij de werkzaamheden hebben aangevangen;
Artikel 4 - Onze rechten en verplichtingen
4.1 De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden
van de opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen;
4.2 Wij zijn in geval wij de opdrachtgever ter zake hebben gewaarschuwd
en desalniettemin de opdrachtgever uitvoering der betreffende
werkzaamheden op een ondeugdelijke ondergrond resp. volgens
een ondeugdelijke werkwijze resp. onder ondeugdelijke
omstandigheden heeft verIangd, niet aansprakelijk voor door ons uitgevoerd
werk;
Artikel 5 - Rechten en Verplichtingen opdrachtgever
5.1 Indien op detailtekeningen opmerkingen staan als maten in het werk
te controleren of dergelijke, nemen wij aan dat deze maten door de
opdrachtgever zijn gecontroleerd en juist bevonden. Bovendien zal
de opdrachtgever binnen acht dagen na het geven van de opdracht
een leveringsschema verstrekken, aangevende op welke data de
verschillende onderdelen moeten worden geleverd c.q. het werk
moet worden aangevangen en opgeleverd.
5.2 Indien het leveringsschema c.q. de planning niet kan worden aangepast
aan onze productie, hebben wij het recht nadere voorwaarden
te stellen of de opdracht geheel of gedeeltelijk te herroepen;
5.3 De opdrachtgever zorgt voor de voor het werk benodigde goedkeuringen
zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, alsmede
de overige voor het werk te verschaffen gegevens;
5.4 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derde(n) uit te
voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot ons werk behoren
zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van onze
werkzaamheden daarvan geen vertraging ondervindt.
Indien niettemin vertraging ontstaat dient de opdrachtgever ons
daarvan tijdig in kennis te stellen;
5.5 Indien de aanvang van ons werk wordt vertraagd door niet aan ons
te wijten omstandigheden moet de opdrachtgever ons de daarmede
verband houdende schade en kosten vergoeden en hebben wij het
recht op verschuiving van de opleveringsdatum, ook als wij daarom
niet vragen;
5.6 De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door
gebreken in materialen, hulpmiddelen en voorzieningen die door
hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd;
5.7 Indien door ons hulp of bijstand van welke aard ook wordt verleend,
geschiedt zulks buiten onze verantwoordelijkheid en voor rekening
en risico van de opdrachtgever;
5.8 Adviezen, voorzieningen en werkzaamheden van derden, al dan niet
volgens onze gegevens en tekeningen, die van invloed zijn of kunnen
zijn op onze prestaties zijn voor rekening en risico van de
opdrachtgever.
5.9 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat wij bij aankomst op het
werk onze werkzaamheden terstond kunnen aanvangen en
deze gedurende de normale werkuren kunnen uitvoeren.
Werkzaamheden buiten de normale werkuren moeten worden
gedoogd indien wij zulks noodzakelijk achten;
5.10 De opdrachtgever dient om niet te zorgen voor:
a goede verharde toegangswegen tot het werk dusdanig dat ons
materiaal en materieel te allen tijde in volle ladingen tot aan de
ingang van het gebouw gebracht kunnen worden; voor zover dat
niet het geval is, moet de opdrachtgever aan ons extra kosten,
waaronder met name begrepen extra mankracht voor aanvoer
materiaal, vergoeden.
b afsluitbare, verlichte, droge, zindelijke opslagruimte van voldoende
grootte, voor opslag van onze materialen, machines etc;
c tegen vorst en hitte beveiligde/beschermde opslagruimte voor de
opslag van brand- c.q. vuurgevaarlijke en vorstgevoelige materialen;
d het in ontvangst nemen van voor onze werkzaamheden bestemde
materialen en deze te behandelen in overeenstemming met
de aanwijzingen op de begeleidingspapieren en/of op de verpakking
aangebrachte aanwijzingen voor de opslag daarvan;
e water en elektriciteit, zowel voor licht als krachtstroom met voldoende
spanning en met zoveel gemakkelijk aan te sluiten stopcontacten,
zodat wij binnen een straal van 25 meter hierover
kunnen beschikken;
f schaftlokaal, wasgelegenheid en toiletten c.q. de vrije toegang
daartoe voor ons personeel;
g behoorlijk volgens de voorschriften bruikbare bouwliften, steigers
en bouwmateriaal;
h alle maatregelen ter voorkoming van vorstverlet, welke worden
voorgeschreven door de Stichting Risicofonds voor het
Stukadoors- Afbouw, Terrazzo/vloerenbedrijf
5.11 Indien werkzaamheden moeten worden verricht, is de opdrachtgever
verplicht er zorg voor te dragen dat het bouwwerk met glas of
ander lichtdoorlatend materiaal is dichtgemaakt, indien de weersomstandigheden
dit naar ons oordeel noodzakelijk maken. Bij
gebreke daarvan zijn wij niet verplicht het werk uit te voeren en is de
opdrachtgever verplicht aan ons alle door ons in verband daarmede
geleden schade te vergoeden.
5.12 De opdrachtgever dient zodanige maatregelen te nemen, dat het
door ons aangebrachte werk niet wordt beschadigd of vernield;
5.13 Kosten welke ontstaan doordat aan het in het vorige lid gestelde
niet, niet-tijdig of niet-volledig is voldaan, zijn voor rekening van de
opdrachtgever;
5.14 De opdrachtgever zal zorg dragen, dat kwetsbare onderdelen in de
omgeving van het door ons aan te brengen werk tevoren worden
beschermd.
5.15 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat ten tijde van de uitvoering
van onze werkzaamheden in de omgeving daarvan aanwezige personen
vooraf op de hoogte zijn gesteld van aan onze werkzaamheden
verbonden stof-, stank-, reuk- en geluidshinderbezwaren en dat
anderen dan ons personeel de toegang tot de ruimten waarin wij
onze werkzaamheden verrichten alsmede gedurende de tijd daarna
die wij noodzakelijk achten, is ontzegd;
5.16 De opdrachtgever stelt om niet de voorzieningen beschikbaar voor
het gescheiden inzamelen van chemisch- en bouwafval;
5.17 De opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt
tevens voor de goede staat van de te verwerken materialen en het
materieel dat door hem ter beschikking wordt gesteld;
5.18 Indien door ons ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, catalogi, maat
en/of gewichtsopgaven zijn verstrekt, zijn deze voor ons niet bindend;
deze bescheiden blijven ons eigendom. De opdrachtgever is
ervoor aansprakelijk, dat deze bescheiden niet worden gekopieerd,
aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven. Indien
een opdracht niet wordt verleend, zullen deze bescheiden op ons
verzoek terstond aan ons worden geretourneerd;
Artikel 6 - Prijzen
6.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW;
6.2 Kostenbegrotingen, plannen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen
etc. brengen wij niet afzonderlijk in rekening indien ons op grond
daarvan een opdracht wordt verleend;
6.3 In het geval ons géén opdracht wordt verleend zijn wij gerechtigd de
kosten van het maken van begrotingen, plannen, ontwerpen, afbeeldingen,
tekeningen, etc. in rekening te brengen.
6.4 Indien na het aanvaarden der opdracht de materiaalprijzen, de prijzen
van hulpmateriaal en grondstoffen zoals elektriciteit, de prijzen
van onderdelen welke wij van derden betrekken, lonen en salarissen,
sociale lasten, overheidslasten, omzetbelasting, vrachten en
assurantiepremies, een verhoging ondergaan, waaronder begrepen
prijsverhogingen door koersverschillen in valuta waarin wij onze
materialen kopen dan wel de door ons te gebruiken materialen worden
gekocht of indien door wijziging van een of meer der genoemde
factoren onze opslagen veranderen, ook al geschiedt dit tengevolge
van reeds bij het aanvaarden der opdracht te voorziene omstandigheden,
zijn wij gerechtigd de bij de aanvaarding der opdracht overeengekomen
prijs met inachtneming der eventueel ter zake bestaande
wettelijke bepalingen dienovereenkomstig te verhogen;
6.5 De in dit artikel genoemde prijsverhogingen zullen deel uitmaken
van de bedongen prijs; de verhogingen dienen door de opdrachtgever
onder dezelfde voorwaarden te worden voldaan als de aanvankelijk
overeengekomen prijs.
Artikel 7 - Monsters
7.1 Indien door ons een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt,
wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze
van aanduiding: de hoedanigheid van te leveren zaken kunnen van
het monster, model of voorbeeld afwijken.
7.2 Geringe kleur-, en structuurverschillen zijn toelaatbaar. De opdrachtgever
vrijwaart ons terzake van enige aansprakelijkheid voor eventuele
kleurafwijkingen en/of verkleuringen;
Artikel 8 - Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering
8.1 De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd wordt in
de overeenkomst uitgedrukt, hetzij in werkbare dagen, weken of -
maanden, hetzij door een bepaalde dag te noemen;
8.2 Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werkbare dagen worden
werkdagen respectievelijk halve werkdagen als onwerkbaar
beschouwd, wanneer door omstandigheden die ons niet te wijten
zijn gedurende vijf uren respectievelijk tenminste twee uren door het
grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden
gewerkt;
8.3 Als de oplevering van een werk zou moeten geschieden op een dag
die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen
dag van oplevering;
8.4 De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd kan door
de opdrachtgever in overleg met ons worden verlengd,
8.5 Indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever
komende omstandigheden, of door het door of namens de opdrachtgever
aanbrengen van bestekswijzigingen dan wel van wijzigingen
in de uitvoering van het werk de uitvoering van de werkzaamheden
wordt vertraagd kan van ons niet gevergd worden dat het werk binnen
de overeengekomen termijn wordt opgeleverd en hebben wij
recht op termijnverlenging, ook als daarom niet wordt gevraagd.
Artikel 9 - Overmacht
9.1 Indien tengevolge van of in verband met oorlog, gehele of gedeeltelijke
mobilisatie, oproer, onlusten, blokkade, verkeersbelemmeringen,
algemene of partiële werkstaking, uitsluiting, gedwongen stilstand,
brand, watersnood en/of abnormale waterstand, epidemie,
ziekte van personeel, directe of indirecte stagnatie in ons bedrijf ontstaat,
of indien door vandalisme, bezetting (ook door krakers),
atoomkernreacties, milieuramp, milieuverontreiniging t.p.v. het uit te
voeren werk en met de gezondheid van personen bedreigende
gevolgen, acties van maatschappelijke groeperingen, in- of uitvoerverbod,
sneeuw-, en/of ijsbelemmering of door enige andere oorzaak
buiten onze schuld, de benodigde grondstoffen, hulpmaterialen
of onderdelen welke wij van derden betrekken, ons niet resp. niet tijdig
kunnen bereiken, en/of onze werknemers het bouwobject niet
kunnen bereiken of aldaar verblijven, hebben wij het recht de levering
der materialen en/of de uitvoering van het werk op te schorten
zolang deze stagnatie of verhindering aanhoudt;
9.2 Indien deze stagnatie of verhindering langer dan dertig dagen heeft
geduurd, hebben beide partijen het recht, de overeenkomst, mits
zulks schriftelijk binnen veertien dagen geschiedt, te annuleren voor
zover het betreft het nog niet geleverde c.q. uitgevoerde gedeelte.
Hetgeen bij annulering reeds is geleverd c.q. uitgevoerd moet alsdan
gelijktijdig worden betaald. Bij zodanige annulering, onverschillig
welke partij zich hiervan bedient, zijn wij niet gehouden enige vergoeding
ter zake te verlenen.
Artikel 10 - Aansprakelijkheid
Indien de uitvoering van onze werkzaamheden wegens vorst, sneeuw of
de gevolgen hiervan niet mogelijk is en wij het verzuim van onze werknemers
niet kunnen declareren bij de Stichting Risicofonds voor het
Stukadoors- Afbouw, Terrazzo/vloerenbedrijf, omdat deze Stichting doorwerken
mogelijk acht, zal de daardoor ontstane schade door de opdrachtgever
aan ons worden vergoed;
Artikel 11 - Opneming en goedkeuring
11.1 De opneming geschiedt op onze schriftelijke, tot de opdrachtgever
gerichte, mededeling houdende de dag waarop naar ons oordeel het
werk zal zijn voltooid;
11.2 De opneming geschiedt in de regel binnen acht dagen na de in het
vorige lid bedoelde dag. De opdrachtgever dient ons tijdig, zo mogelijk
drie dagen tevoren, schriftelijk mede te delen op welke datum en
tijdstip de opneming plaats vindt;
11.3 Nadat het werk is opgenomen wordt ons door de opdrachtgever
binnen acht dagen medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd
en in het laatste geval met opgaaf van de gebreken.
11.4 Wordt niet binnen acht dagen na opneming een schriftelijke mededeling
door de opdrachtgever aan ons gezonden dat het werk al dan niet
is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd;
11.5 Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen
worden hersteld zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring
zijn. Wij zijn gehouden de in dit lid bedoelde gebreken zo spoedig
mogelijk te herstellen;
Artikel 12 - Oplevering
12.1 Levertijden gelden nimmer als fatale termijnen. Bij overschrijding
van de levertijd c.q. de opleveringstermijn, dient de opdrachtgever
ons schriftelijk in gebreke te stellen en ons een laatste, redelijke, termijn
te geven;
12.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het werk is goedgekeurd
of geacht wordt te zijn goedgekeurd;
12.3 Het werk wordt goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd als:
a De opdrachtgever dit aan ons mededeelt;
b Wij de opdrachtgever schriftelijk hebben bericht het werk voltooid
te achten. Indien de opdrachtgever niet binnen 10 dagen
na dagtekening van ons desbetreffend bericht schriftelijk bezwaren
tegen de voltooiing van het werk kenbaar maakt, wordt het
werk geacht te zijn goedgekeurd;
c De opdrachtgever het object waaraan/waarbinnen het werk is
verricht weer in gebruik neemt c.q. in gebruik heeft gegeven, met
dien verstande, dat door de ingebruikneming van een gedeelte
van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
Artikel 13 - Betaling
13.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
Kortingen onder welke benaming ook mogen nimmer in mindering
worden gebracht. Bij de betaling is schuldvergelijking nimmer toegestaan,
noch is het de opdrachtgever toegestaan dat hij enige betalingsverplichting
jegens ons opschort;
13.2 Indien voor het vaststellen van betalingstermijnen eenheidsprijzen
gelden, zullen deze globaal zijn en dienen ter bepaling van tussentijdse
betalingsverplichtingen. Deze eenheidsprijzen gelden nimmer
voor het berekenen van de kosten voor eventueel meer- en/of minderwerk
dan wel voor het vaststellen van prijzen voor andere werken;
13.3 Indien de opdrachtgever de goederen niet op in het leveringsschema
c.q. planning gestelde data kan of wil ontvangen of indien hij in
gebreke is gebleven tijdig een leveringsschema c.q. planning te verstrekken,
komen de daardoor noodzakelijk geworden kosten van
opslag voor rekening van de opdrachtgever, terwijl wij de betaling
van de opgeslagen goederen kunnen vorderen;
13.4 Bij de vaststelling der tussentijdse betalingsverplichtingen kan naar
verhouding rekening worden gehouden met genoemde prijsverhogingen.
13.5 Indien enige betaling niet tijdig is geschied, wordt de opdrachtgever
geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat enige aanmaning
of ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn, onverminderd ons
recht van opschorting van onze verplichtingen bij niet-tijdige betaling
van termijnen;
13.6 Bij overschrijding der betalingstermijn verbeurt de opdrachtgever
een vertragingsrente van anderhalf (1,5) procent voor elke maand
(een gedeelte van een maand daarbij voor een volle maand te rekenen)
over het niet tijdig betaalde bedrag. Voor rekening van de
opdrachtgever zijn voorts alle kosten van inning der niet-tijdig betaalde
bedragen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke
kosten bedragen tenminste 15% van het niet tijdig
betaalde bedrag.
13.7 Voorzover wij voor inning van bedrag en rechtskundige hulp nodig
hebben en de kosten daarvan meer bedragen dan genoemde 15%,
is de opdrachtgever ook dat meerdere verschuldigd.
13.8 De volledige prijs zal geheel en onmiddellijk zonder voorafgaande in
gebrekenstelling opeisbaar zijn in de volgende gevallen:
a indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard,
indien hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel een
aanvraag tot zijn onder curatelestelling is aanhangig gemaakt;
b enig beslag op roerende en/of onroerende zaken, vorderingen of
andere bezittingen van de opdrachtgever wordt gelegd;
c bij overlijden van de opdrachtgever of indien zijn voornemen tot
het metterwoon verlaten van Nederland blijkt;
d indien de opdrachtgever een vennootschap onder firma, een
commanditaire vennootschap, een besloten vennootschap of
een naamloze vennootschap is, dezelve in liquidatie treedt,
wordt ontbonden of een andere vennoot c.q. bestuurder verkrijgt,
dan wel een vennoot of bestuurder uit- resp. aftreedt;
13.9 Zolang geen volledige betaling van enige deel- of eindfactuur eventueel
inclusief vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten, heeft
plaatsgevonden, blijven geleverde materialen ons eigendom.
13.10 Een betaling door de opdrachtgever strekt eerst tot voldoening van
de verschuldigde vertragingsrente en vervolgens tot voldoening van
de op de vordering vallende buitengerechtelijke kosten. Daarnaast
strekken betalingen tot mindering op de hoofdsom.
Artikel 14 - Reclames en garantie
14.1 Indien bij uitgevoerd werk of bij de levering andere zichtbare gebreken
worden geconstateerd, moeten hierover binnen acht dagen na
de constatering daarvan worden gereclameerd;
14.2 Reclames dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk te onzer kennis
te worden gebracht;
14.3 Indien de opdrachtgever de opdracht heeft verstrekt onder het
beding op keur van de directie of onder andere benaming de keuring
aan derden heeft gedelegeerd, dient dit op de in het vorige lid
omschreven wijze en binnen de gestelde tijdstippen te onzer kennis
te worden gebracht;
14.4 Een door ons verzonden factuur wordt geacht door de ontvanger van
de factuur te zijn goedgekeurd, indien het schriftelijk bericht van met
redenen omklede bezwaren tegen de factuur ons niet heeft bereikt
binnen 5 werkdagen nadat de factuur door ons is verzonden;
14.5 Alle gebreken aan geleverde zaken, of het uitgevoerde werk, waarvan
de opdrachtgever bewijst dat zij binnen zes maanden na de
levering resp. oplevering zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend
als direct gevolg van een onjuistheid in de door ons ontworpen constructie,
gebrekkige verwerking of gebruik van materiaal, waarvan
wij hadden kunnen weten, dat dit ondeugdelijk was, worden door
ons kosteloos gerepareerd, herleverd of hersteld (naar onze keuze).
Onze garantie bevat geen verplichting tot vergoeding van schade,
welke door herlevering, herstel of anderszins voor de opdrachtgever
mocht ontstaan;
14.6 Voor gebruikte materialen voor het werk wordt geen garantie verleend;
14.7 Indien de opdrachtgever ons materiaal voor verwerking beschikbaar
stelt, geldt de garantie uitsluitend de deugdelijkheid van de daaraan
door ons verrichte werkzaamheden;
14.8 Indien ter voldoening aan garantiebepalingen onderdelen door nieuwe
worden vervangen gelden ten aanzien van deze nieuwe onderdelen
dezelfde garantiebepalingen; de vervangen onderdelen worden
ons eigendom;
14.9 Onze verplichting tot vergoeding van schade strekt nimmer verder
dan een bedrag van maximaal de aanneemsom van het onderhavige
werk dan wel het totaal van gewerkte uren en verwerkte materialen;
14.10 Voor gevolgschade zijn wij nimmer aansprakelijk. Onze garantieverplichtingen
vervallen door elke niet, niet tijdige of niet volledige betaling
door de opdrachtgever. Nakoming onzerzijds der garantiebepalingen
kan eerst worden gevorderd nadat de opdrachtgever volledig
aan zijn betalingsverplichting, ook van vertragingsrente en buitengerechtelijke
kosten, zal hebben voldaan.
Artikel 15 - Arbitrage
15.1 Geschillen worden beslecht door de gewone Rechter, dan wel naar
onze keuze door de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in
Nederland, onverminderd de bevoegdheid van de President van de
Rechtbank, rechtdoende in kort geding;
15.2 Op alle door ons te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van
toepassing.

Copyright by I am StukadoorsAlgemene VoorwaardenCreated by HiaOnline